Regulamin - Akademia Liderów Przyszłości

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Twórcą projektu pod nazwą Akademia Liderów Przyszłości (zwanej dalej ALP) jest GrywIT Anna Jankowiak z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sopockiej 7, 80-299 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem.
 2. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat. Program wykładów i warsztatów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.
 3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Uczestnikiem jest zarówno dziecko jaki i jego rodzic lub opiekun prawny.

 

Rekrutacja na ALP

 1. Rekrutacja na ALP prowadzona jest na rok szkolny 2017/2018. Istnieje możliwość dołączenia do zajęć w trakcie roku szkolnego jeśli w danej grupie są jeszcze miejsca.
 2. Rekrutacja odbywa się bezpośrednio u Organizatora na spotkaniu informacyjnym lub na zajęciach, za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.akademialiderowprzyszlosci.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej info@akademialiderowprzyszlosci.pl.
 3. Uczestnicy rekrutowani są w kolejności zgłoszeń z wyłączeniem zajęć w przypadku których zasada rekrutacji jest oddzielnie zdefiniowana.
 4. Warunkiem uczestnictwa w programie ALP jest:
  1. zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez sposoby wymienione w pkt 2,
  2. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na ALP wraz z informacją o terminie i miejscu zajęć,
  3. terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w punkcie V Regulaminu.

 

Organizacja zajęć

 1. Organizator komunikuje się z uczestnikami programu (Uczestnikami ALP) poprzez stronę internetową www.akademialiderowprzyszlosci.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Terminy zajęć dostępne są na stronie internetowej www.akademialiderowprzyszlosci.pl.
 3. Nauczanie na ALP jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych warsztatów, cykli warsztatów, półkolonii w trakcie ferii i wakacji.
 4. Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie Polski. Uczestnicy są informowani o cyklicznym miejscu odbywania się zajęć, a w przypadku zmiany miejsca z przyczyn niezależnych od Organizatora, o nowym miejscu planowanych zajęć, Uczestnicy są informowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć zamieszczane są na stronie internetowej www.akademialiderowprzyszlosci.pl. Prezentowane są w postaci opisu zajęć, fotogalerii z zajęć, filmów z zajęć, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet. W związku z tym każdy Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line. W przypadku braku zgody na rejestrację wizerunku dziecka, proszę o informację do Organizatora. Zostanie przygotowana odpowiednia wersja regulaminu.
 6. Organizator ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w pkt. 5 powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.
 7. Organizator ma prawo delegować prowadzenie zajęć na osoby trzecie, przy czym w pełni odpowiada za to by zajęcia były zgodne z programem i metodyką prowadzenia zajęć ALP.

 

Zasady obowiązujące na zajęciach

 1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń Organizatora/prowadzących zajęcia.
 2. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych Uczestników, bez zwrotu opłat za zajęcia.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć. Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.
 4. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać miejsca zajęć.
 5. Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 6. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników.

 

Opłaty

 1. Udział w zajęciach ALP jest odpłatny.
 2. Wysokość opłat oraz termin zapłaty ogłaszane są na stronie internetowej.
 3. W przypadku płatności w ratach, Organizator przy pierwszej racie pobiera 100 zł kaucji na poczet płata za zajęcia na koniec roku szkolnego.
 4. W przypadku dołączenia do zajęć w trakcie roku szkolnego, koszt uczestnictwa jest pomniejszony w zalezności od tego ile zajęć pozostało do zakończenia roku szkolnego. Organizator wylicza to indywidualnie i przekazuje informację rodzicowi/opiekunowi.
 5. Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
 6. Organizator w ramach swojej działalności charytatywnej, może umożliwić dzieciom w trudnej sytuacji materialnej uczestniczenie w zajęciach ALP. W takim przypadku udział dziecka w zajęciach jest bezpłatny.

 

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik informuje Organizatora o rezygnacji z udziału w ALP drogą elektroniczną na adres info@akademialiderowprzyszlosci.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w ALP po pierwszych zajęciach, a przed drugimi, są one dla dziecka bezpłatne.
 3. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, środki już wpłacone (w tym kaucja w wysokości 100 zł) nie jest zwracana.

 

Odwołanie zajęć przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy: na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe, prowadzący odwoła zajęcia, z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
 3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora.

 

Procedura reklamacyjna

 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania ALP należy składać pocztą elektroniczną na adres info@akademialiderowprzyszlosci.pl. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na podany przez Uczestnika na adres elektroniczny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awaria sieci internetowej itp.). W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Uczestnika/jego rodzica/ opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będą właściwe Sądy powszechne.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rodzic lub opiekun prawny, który zgłasza dziecko na ALP, wypełnia formularz papierowy bądź elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej www.akademialiderowprzyszlosci.pl, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora, w celu związanym z organizacją projektu ALP oraz związanych z nim imprez.
 2. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator (GrywIT Anna Jankowiak, ul. Sopocka 7, 80-299 Gdańsk, NIP: 5932269424).
 3. Dane osobowe obejmują: dane rodzica/opiekuna prawnego (imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, adres elektroniczny).
 4. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/opiekunom prawnym każdego Uczestnika przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 5. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie ALP przez Uczestnika jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 6. Uczestnik (rodzic/opiekun prawny) wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej projektu ALP (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.akademialiderowprzyszlosci.pl i stosować się do nich.
 2. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach ALP oznacza, iż Uczestnik akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej www.akademialiderowprzyszlosci.pl.
 3. Wypełnienie formularza papierowego lub wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na uczestnika elektronicznego formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Uczestnika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Uczestnika wirusami.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej www.akademialiderowprzyszlosci.pl.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017.